சிறப்பு தர்பியா வகுப்பு _சென்னை
இடம்: மாநில தலைமையகம் புதுப்பேட்டை சென்னை
நாள்:02-10-2022 !ஞாயிறு காலை 9.30 முதல் 12.30 வரை...

இன்ஷாஅல்லாஹ்